Презентация, доклад на тему 2 Управління процесом прийняття рішень

2 Управління процесом прийняття рішень, предмет презентации:Разное. Эта презентация содержит 86 слайдов, для просмотра воспользуйтесь проигрывателем. Информативные слайды и изображения помогут Вам заинтересовать аудиторию. Скачать презентацию на данную тему можно внизу страницы, поделившись ссылкой с помощью социальных кнопок. Также можно добавить наш сайт презентаций в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

ЛЕКЦІЯ:
«МЕНЕДЖМЕНТ І УСПІШНЕ УПРАВЛІННЯ.
  УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ »

Професор кафедри клінічної фармації, фармакотерапії і УЕФ
д.фарм.н. Бушуєва І.В.


Слайд 2
Текст слайда:

План лекції

1.Поняття технології менеджменту
1.1. Стратегії фірми, їх характеристика.
1.2. Цілі фірми та їх характеристика
2. Процес стратегічного планування.
3. Зміст і стадії процесу прийняття управлінських рішень.
4. Принципи, моделі і методи прийняття рішень
5. Організаційні взаємодії і повноваження
6. Методи управління


Слайд 3
Текст слайда:

1. Поняття технології менеджменту

СТРАТЕГІЯ
(Від грецького "strategos" - мистецтво генерала) являє собою детальний, всебічний комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії організації і досягнення її цілей.


Слайд 4
Текст слайда:

Виходячи з цього:

стратегія формулюється і розробляється, як правило, вищим керівництвом;
 в реалізації стратегії беруть участь всі рівні управління;
 стратегія розробляється з точки зору перспективи всієї корпорації, а не конкретного індивіда;
 стратегічний план повинен бути обгрунтованим дослідженнями і фактичними даними (збір і аналіз інформації про область, ринку, конкуренції та інші фактори);
 стратегічний план додає фірмі індивідуальності і визначеності;
 стратегічний план повинен бути розроблений так, щоб бути досить гнучким. Це повинна бути програма, яка спрямовує діяльність фірми


Слайд 5
Текст слайда:

Цілі загальні
відображають концепцію розвитку фірми і розробляються на тривалу перспективу. Вони визначають основні напрямки програми розвитку фірми


Слайд 6
Текст слайда:

Схема ранжування загальних цілей шляхом формування загальних напрямків політики фірми:

1) забезпечення оптимальної рентабельності, яка визначається наступними показниками: обсяг продажів; рівень і норма прибутку; темпи щорічного приросту обсягу продажів і прибутку; дохід на одну акцію; частка на ринку; ціна акцій; рівень дивіденду; рівень якості продукції та ін.


Слайд 7
Текст слайда:

Схема ранжування загальних цілей шляхом формування загальних напрямків політики фірми:

2) забезпечення стійкості положення фірми як мети глобальної політики за такими напрямами: технічна політика (витрати на дослідження і розробку нових лікарських засобів); потенціал конкурентоспроможності (зниження витрат, проектування нових ринків); інвестиційна політика (розміри капіталовкладень та їх спрямування); кадрова політика (забезпечення трудовими ресурсами, їх оплата та навчання, підготовка керуючих, технічного персоналу і кваліфікованих робітників).


Слайд 8
Текст слайда:

Схема ранжування загальних цілей шляхом формування загальних напрямків політики фірми:

3) розробка нових напрямків розвитку, нових видів діяльності фірми, що передбачає: визначення конкретних фірм, акції яких підлягають покупці; розробку нових видів лікарських засобів


Слайд 9
Текст слайда:

Специфічні цілі
розробляються в рамках загальних цілей з основних видів діяльності в кожному відділенні фірми і можуть виражатися в кількісних і якісних показниках


Слайд 12
Текст слайда:

Цілі повинні володіти рядом характеристик:


Слайд 13
Текст слайда:

цілі повинні бути конкретними та вимірюваними
а) збільшити просування по службі на 15% в рік;
б) знизити текучість кадрів на 10% в рік.


Слайд 14
Текст слайда:

2) орієнтація цілей у часі.
Цілі звичайно встановлюються на тривалі або короткі тимчасові проміжки


Слайд 15
Текст слайда:


довготермінова мета (по Стейнеру) має 5-річний (та вище) горизонт планування
середньотермінова цілі мають горизонт планування від 1 до 5 років.
короткотерінова мета представляє одне із планів організації, який потрібно завершити в межах року.


Слайд 16
Текст слайда:

3) мета повинна бути досяжною - щоб служити підвищенню ефективності організації. Якщо цілі недосяжні, прагнення працівників до успіху буде блоковано та їх мотивація ослабне


Слайд 17
Текст слайда:

4) взаємно підтримуючі цілі - тобто дії та рішення, необхідні для досягнення однієї цілі, не повинні заважати досягненню інших цілей.


Слайд 18
Текст слайда:

Процес стратегічного планування


Слайд 19
Текст слайда:

Процесуальний підхід розглядає управління як серію взаємопов'язаних безперервних дій, кожна з яких в свою чергу також є процесом. Такі дії отримали назву УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ.


Слайд 20
Текст слайда:

Сучасна теорія управління дозволяє виділити такі функції:

планування
організація
керівництво
координація
мотивація
контроль
комунікації
дослідження
оцінка
прийняття рішень
відбір персоналу
укладання угод


Слайд 21
Текст слайда:

Планування як функція - це один із засобів, за допомогою якого керівництво забезпечує єдиний напрямок зусиль усіх членів організації на досягнення їхніх спільних цілей.


Слайд 22
Текст слайда:

Стратегічне планування
являє собою набір дій та рішень, які застосовуються керівництвом, що призводять до розробки специфічних стратегій, призначених для того, щоб допомогти організації досягти своїх цілей.


Слайд 23
Текст слайда:

В рамках стратегічного планування розглядають чотири види управлінської діяльності:

розподіл ресурсів;
адаптація до зовнішнього середовища;
внутрішня координація;
осмислення організаційних стратегій або організаційне стратегічне передбачення.


Слайд 24
Текст слайда:

Процес розподілу ресурсів
містить розподіл обмежених організаційних ресурсів, таких, як фонди, дефіцитні управлінські таланти, технологічний досвід


Слайд 25
Текст слайда:

Адаптація до зовнішнього середовища

охоплює всі дії стратегічного характеру, що покращують відносини організації з її оточенням.


Слайд 26
Текст слайда:

Внутрішня координація -
це координація стратегічної діяльності для відображення сильних та слабких сторін фірми з метою досягнення ефективної інтеграції внутрішніх операцій.


Слайд 27
Текст слайда:

Процес розробки стратегії (процес стратегічного планування) можна представити у вигляді наступного алгоритму

а) оцінка та аналіз зовнішнього середовища;
б) управлінське обстеження сильних і слабких сторін;
в) аналіз стратегічних альтернатив;
г) вибір стратегії;
д) реалізація стратегії.


Слайд 28
Текст слайда:

Першим кроком є вивчення зовнішнього середовища, яке керівники оцінюють за трьома параметрами, необхідно:

1) Оцінити зміни, які впливають на різні аспекти поточної стратегії (наприклад, зміна цін, зміна купівельної спроможності і т.д.);
2) Визначити, які фактори представляють 1) Оцінити зміни, які впливають на різні аспекти поточної стратегії (наприклад, зміна цін, зміна купівельної спроможності і т.д.);
2) Визначити, які фактори представляють загрозу для поточної стратегії фірми (наприклад, конкуренти);
3) Визначити, які фактори представляють більше можливостей для досягнення загальнофірмових цілей шляхом коригування плану, угрозу для поточної стратегії фірми (наприклад, конкуренти);
3) Визначити, які фактори представляють більше можливостей для досягнення загальнофірмових цілей шляхом коригування плану.


Слайд 29
Текст слайда:

А) Аналіз зовнішнього середовища
являє собою процес, за допомогою якого розробники стратегічного плану контролюють зовнішні по відношенню до організації фактори, щоб визначити можливості і загрози для фірми, що зазвичай виділяють в сім областей:


Слайд 30
Текст слайда:


економіка (темпи інфляції, рівень зайнятості населення, стабільність валюти, податкові ставки і т.д.);
політика (кредити уряду для фінансування довгострокових вкладень, можливість отримання позики, угоди по торгівлі з ін. країнами і т.д.);
ринок (демографічні умови, життєві цикли товарів, послуг, легкість проникнення на ринок, рівень конкуренції в галузі і т.д.);
технологія (керівництво повинно визначити, які у технологічному зовнішньому середовищі можуть привести до руйнування організації (приклад з капсулами);
міжнародне становище (загрози і можливості можуть виникати в результаті легкості доступу до сировинних матеріалів, змін валютного курсу і політичних рішень в країнах, що виступають у ролі, наприклад, ринків);

конкуренція (в аналізі конкурентів присутні такі діагностичні елементи:
1) аналіз майбутніх цілей конкурентів;
2) оцінка їх поточної стратегії;
3) поглиблене вивчення сильних і слабких сторін конкурентів;
4) аналіз тенденції в відношення конкурентів);
соціальну поведінку (очікування, відносини, звичаї суспільства, ставлення до підприємництва і т.д.)


Слайд 31
Текст слайда:

Б) Наступною проблемою, з якою стикається керівництво, буде визначення того, чи володіє фірма внутрішніми силами, щоб скористатися зовнішніми можливостями, а також виявлення внутрішніх слабких сторін. Процес, за допомогою якого здійснюється діагноз внутрішніх проблем, називається управлінським обстеженням, яке проводять за такими розділами: маркетинг, фінанси, виробництво, людські ресурси, культура та імідж організації.


Слайд 32
Текст слайда:

В) Після того, як керівництво зіставить зовнішні загрози і можливості з внутрішніми силами і слабкостями, вона може визначити стратегію.


Слайд 33
Текст слайда:

4 основні стратегічні альтернативи:

обмежене зростання (встановлення цілей від досягнутого, скоригованих з урахуванням інфляції, застосовується в зрілих галузях зі статичної технологією);
зростання (значне підвищення рівня коротко- і довгострокових цілей над рівнем показників попереднього року, застосовується в галузях , що динамічно розвиваються, із швидкоплинними технологіями);
скорочення (рівень переслідуваних цілей встановлюється нижче досягнутого в минулому з метою раціоналізації і переорієнтації операцій, варіанти скорочення: ліквідація, відсікання зайвого, переорієнтація);
поєднання (в основному дотримуються великі фірми, що діють в декількох галузях).


Слайд 34
Текст слайда:

Г) Стратегічне управління передбачає, що фірма визначає свої ключові позиції на перспективу залежно від пріоритетності цілей.


Слайд 35
Текст слайда:

Різні види стратегій, що можна класифікувати наступним чином:

продуктово-ринкова стратегія спрямована на визначення видів конкретної продукції (лікарських засобів) і технологій, які фірма буде розробляти; сфер і методів збуту;
конкурентна стратегія спрямована на зниження витрат виробництва (лікарських засобів), індивідуалізацію та підвищення якості продукції;
стратегія нововведення спрямована на впровадження нових технологій і видів продукції (лікарських засобів);

Стратегія маркетингу пропонує гнучке пристосування діяльності фірми до ринкових умов з урахуванням позиції товару на ринку, рівня витрат на дослідження ринку, комплексу заходів щодо формування збуту;
стратегія розвитку спрямована на реалізацію цілей забезпечення стійких темпів розвитку і функціонування фірми;
стратегія орієнтації на розширення експортної діяльності
стратегія зовнішньоекономічної експансії передбачає: створення закордонного виробництва лікарських засобів; експорт в треті країни ЛЗ, закордонне ліцензування.


Слайд 36
Текст слайда:

Тактика -
це короткострокова стратегія, яка узгоджується з загальними довгостроковими планами.


Слайд 37
Текст слайда:

Характерною особливістю тактичних планів є:

тактику розробляють у розвиток стратегії;
на відміну від стратегії, тактика виробляється на рівні керівництва середньої ланки;
тактика розрахована на більш короткий відрізок часу, ніж стратегія;
тактичні результати, як правило, виявляються дуже швидко і легко співвідносяться з конкретними діями.


Слайд 38
Текст слайда:

Політика - це загальне керівництво для дій і прийняття рішень, яке полегшує досягнення цілей. Політика формується на тривалий період і розглядається як кодекс законів організації.


Слайд 39
Текст слайда:

Процедури - сформульовані формальним чином стандартизовані вказівки, які описують спосіб дій в конкретній ситуації. Розробляються процедури як додаток до політики і ґрунтуються на накопиченому досвіді.


Слайд 40
Текст слайда:

Правила точно визначають, що повинно бути зроблено в специфічній одиничній ситуації. Правила обмежують дії працівника, щоб гарантувати їх виконання лише певним способом.


Слайд 41
Текст слайда:

Зміст і стадії процесу прийняття управлінських рішень


Слайд 42
Текст слайда:

Рішення як процес характеризується тим, що воно, протікаючи в часі, здійснюється в кілька етапів: підготовки, прийняття та реалізації.


Слайд 43
Текст слайда:

Рішення як результат вибору являє собою розпорядження до дії: як початку роботи, здійснення варіанту проекту і т.п.


Слайд 44
Текст слайда:

Рішення - один з видів розумової діяльності і прояв волі людини. Воно має наступні ознаки:

можливість вибору з безлічі альтернативних варіантів;
наявність мети: безцільний вибір не розглядається як рішення;
необхідність вольового акту особи, що приймає рішення (ОПР), тому що ЛПР формує рішення через боротьбу мотивів і думок.


Слайд 45
Текст слайда:

Рішення класифікують:

за сферою дії: політичні, соціальні, економічні, організаційні, технологічні, технічні;
термінами дії: оперативні, тактичні, стратегічні;
увазі ЛПР: індивідуальні та колективні;
ступеня унікальності: рутинні, нетворчі і унікальні (творчі);
ступеня невизначеності (повноти інформації): рішення в умовах визначеності, ризику і невизначеності;

функціональному змісту: планові, організаційні, стимулюючі, регулюючі та контрольні;
за рівнем керуючої системи: рішення на рівні відділу аптеки, аптеки, ПО "Фармації" і т.д.);
по організаційному оформленню: конкретно-жорсткі (точно визначені завдання, терміни, виконавці); нормативні, гнучкі (передбачають певні завдання, даючи можливість до індивідуального підходу шляхів і методів їх вирішення); орієнтують (вказують загальний напрямок без конкретних завдань і термінів).


Слайд 46
Текст слайда:

Технологія менеджменту розглядає управлінське рішення як процес, що складається із 3 стадій: підготовка рішення, ухвалення рішення, реалізація рішення.


Слайд 47
Текст слайда:

На стадії підготовки управлінського рішення проводиться економічний аналіз ситуації, що включає пошук, збір, обробку інформації, а також виявляються і формуються проблеми, які потребують вирішення


Слайд 48
Текст слайда:

На стадії прийняття рішення здійснюється розробка і оцінка альтернативних рішень і курсів дій, що проводяться на основі різноманітних розрахунків; вибір і прийняття найкращого рішення


Слайд 49
Текст слайда:

На стадії реалізації рішення приймаються заходи для конкретизації рішення і доведення його до виконавців, здійснюється контроль за ходом його виконання, вносяться необхідні корективи і дається оцінка отриманого результату від виконання рішення


Слайд 50
Текст слайда:

Принципи, моделі і методи прийняття рішень. Вимоги, що пред'являються до управлінського рішення


Слайд 51
Текст слайда:

Принципи управлінського рішення:

формування проблем, розробка і вибір рішення повинні бути сконцентрованими на тому рівні ієрархії управління, де для цього є відповідна інформація;
інформація повинна надходити від усіх підрозділів фірми, що знаходяться на різних рівнях управління та виконують різні функції;
вибір і прийняття рішення повинні відображати інтереси і можливості тих рівнів управління, на які буде покладено виконання рішення або які зацікавлені в його реалізації.


Слайд 52
Текст слайда:

Модель – це уявлення об'єкта, системи або ідеї в деякій формі, відмінній від самої цілісності. Так, наприклад, організація - цілісність, а схема організації - це і є модель, яка представляє її структуру. Головною характеристикою моделі можна вважати спрощення реальної життєвої ситуації до якої вона застосовується.


Слайд 53
Текст слайда:

Три базових типи моделей: -фізична -аналогова -математична


Слайд 54
Текст слайда:

Фізична модель представляє те, що досліджується, за допомогою збільшеного чи зменшеного опису об'єкта. Приклади фізичної моделі - малюнки, зменшені копії-макети будівель, машин та ін.


Слайд 55
Текст слайда:

Аналогова модель являє досліджуваний об'єкт аналогом, який поводить себе як реальний об'єкт, але не виглядає такою. Прикладом аналогових моделей можуть служити графіки залежності (співвідношення торговельних накладень і товарообігу, залежність рівня попиту і товарообігу, залежність рівня попиту від ціни на товар і ін.).


Слайд 56
Текст слайда:

Математична модель дозволяє уявити властивості та характеристики об'єкта або події за допомогою математичних символів


Слайд 57
Текст слайда:

Методи прийняття рішення можуть бути наступними:

метод, заснований на інтуїції керівника, яка обумовлена ​​наявністю у нього раніше накопиченого досвіду і суми знань в конкретній галузі діяльності;
метод, заснований на понятті "здорового глузду", коли керівник, приймаючи рішення, обгрунтовує їх послідовними доказами, зміст яких спирається на накопичений їм практичний досвід;
метод, заснований на науково-практичному підході, що передбачає вибір оптимальних рішень на основі переробки великих кількостей інформації, допомагає обгрунтувати рішення. Цей метод вимагає застосування сучасних технічних засобів.


Слайд 58
Текст слайда:

При виборі управлінського рішення до нього висувають такі вимоги:

обгрунтованість рішення;
 оптимальність вибору;
 правомірність рішення;
 стислість та ясність;
 адресність до виконавців;
 оперативність виконання.


Слайд 59
Текст слайда:

Організаційні взаємодії та повноваження


Слайд 60
Текст слайда:

Два аспекти організаційного процесу:

перший - заснований на взаєминах повноважень

другий - на розподілі організації на підрозділи відповідно його цілям та стратегіям


Слайд 61
Текст слайда:

Фармацевтичні підприємства мають, як правило, таку структуру:

апарат управління (генеральний директор, його заступники, головний інженер, головний технолог та інші);
відділи: планово-фінансовий, бухгалтерія, технологічні відділи, відділ збуту, відділ кадрів;
виробничі відділи: відділ ін'єкційних препаратів, відділ таблетованих препаратів, фітопрепаратів і т.п .;
відділ технічного контролю і центральна заводська лабораторія.


Слайд 62
Текст слайда:

Сучасна теорія управління передбачає існування кількох альтернативних варіантів

1. Бюрократична організаційна структура характеризується чітким поділом праці, ієрархічним співпорядкуванням працівників і органів управління, наймом і професійним ростом працівників, який базується на компетентності, а також впорядкованої системі правил і стандартів, які визначають функціонування організації.

2. Функціональні структури передбачають поділ організації на окремі елементи, кожний з яких має чітко певне завдання і обов'язки. Так, традиційними функціональними блоками фірм- виробників є відділи виробництва маркетинговий і фінансовий


Слайд 63
Текст слайда:


3. Дивізіональна структура вважається більш ефективною для великих фірм з широкою номенклатурою товарів, які виробляються, і здійснюють диверсифікацію в інші області.

4. Адаптовані структури більш гнучкі, оскільки краще пристосовані до швидкої зміни зовнішніх умов і появи нової наукомісткої технології. Це тимчасові структури, створювані в рамках головної організації для вирішення конкретних завдань.


Слайд 64
Текст слайда:

Поділ робіт по вертикалі, включаючи і прийняття управлінських рішень, визначає існування централізованих та децентралізованих організацій

Централізованими організаціями називаються ті, в яких велика частина повноважень, необхідних для прийняття рішення, зосереджена у вищого керівництва. Переваги централізованої структури перебувають в економічно ефективному використанні персоналу, високої міри координації і контролю за спеціальними видами діяльності.

Децентралізовані організації - це організації, в яких повноваження, пов'язані з управлінням, передані нижчим рівнями управління. Переваги такої структури полягають в покращенні обміну інформацією між керівниками різних рівнів, підвищення ефективності процесу прийняття рішень, посиленні мотивації діяльності керівників.


Слайд 65
Текст слайда:

Методи управління


Слайд 66
Текст слайда:

За характером впливу розрізняють методи безпосереднього впливу і непрямі методи


Слайд 67
Текст слайда:

Економічні методи управління -

це способи впливу на трудову діяльність людей, засновані на свідомому використанні всієї системи економічних законів і категорій.


Слайд 68
Текст слайда:

До економічних методів належать: планування, господарський розрахунок, матеріальне стимулювання, використання фондів розвитку виробництва, розподіл прибутку, ціноутворення, кредитування, здійснення матеріальних санкцій, розподіл капітальних вкладень і деякі інші.


Слайд 69
Текст слайда:

Методи організаційного впливу -

це методи, які спираються на владу керівника, на його права, на притаманну організації дисципліну і відповідальність.


Слайд 70
Текст слайда:

Організаційне нормування

це використання норм, правил, інструкцій, які є базою для організації процесу управління.


Слайд 71
Текст слайда:

Організаційне планування

покликане визначати виконавців окремих процесів, терміни виконання і необхідні ресурси. Кінцевим результатом організаційного планування є організаційний план управлінської діяльності.


Слайд 72
Текст слайда:

Оперативне планування

це визначення орієнтовних наслідків роботи в конкретному періоді; розподіл роботи між виконавцями з дотриманням необхідної безперервності, пропорційності та відповідності прав і відповідальності.


Слайд 73
Текст слайда:

Організаційна розпорядливість -

це своєчасне видання розпоряджень основним, допоміжним і обслуговуючим підрозділам;
постановка конкретних завдань перед виконавцями всіх рівнів управління, які є поточною адміністративною розпорядливістю.


Слайд 74
Текст слайда:Процес прийняття рішення

Слайд 75
Текст слайда:

Порівняння стратегічного і оперативного менеджменту


Слайд 76
Текст слайда:

Деякі методи прийняття рішень в стратегічному менеджменті


Слайд 77
Текст слайда:

Інформація та інструменти стратегічного планування

структура конкурентів;

структура ринків збуту;

тенденції технічного розвитку та еволюції моди;

структура ринків постачання;

правова, соціальна, економічна, екологічна і політична довкілля;

власні сильні і слабкі сторони.


Слайд 78
Текст слайда:

Матриця портфеля Бостонської консалтингової групи

однорідні, тобто націлені на певне достатньо однорідне коло споживачів;

можуть діяти незалежно від інших підрозділів підприємства;

розпоряджаються досить великою часткою ринку, щоб проведення досліджень по розробці специфічної стратегії було вигідним.


Слайд 79
Текст слайда:

Матриця портфеля Бостонської консалтингової групи


Слайд 80
Текст слайда:

На основі аналізу можна проаналізувати кілька можливих стратегій:

«Будувати», тобто «Знаки питання» переводити в «зірки»;

«Тримати», тобто «Дійні корови» повинні утримувати свої частки ринку і прагнути до зростання перш за все для підтримки «зірок» і «знаків питання»;

«Збирати врожай», тобто, не беручи до уваги довгострокові наслідки, знімати одномоментні «вершки» (при цьому йдеться про «слабких» - «дійних корів», «собак» і «знаки питання»);

«Виселятися», тобто «собаки» і «знаки питання» забираються з ринку (перестають випускатися), оскільки вони нічого не приносять і не очікується їх зростання, і т.д.


Слайд 81
Текст слайда:

Методи списку і сумарної оцінки


Слайд 82
Текст слайда:

Метод сумарної бальної оцінки


Слайд 83
Текст слайда:

Для отримання сумарної оцінки необхідно знати ваги факторів

Нехай фактор 1 оцінюється експертами як удвічі важливіший, ніж фактор 2.
Оскільки сума ваг факторів повинна становити 1, то вага чинника 1 є 0,67, а чинника 2 - 0,33.


Слайд 84
Текст слайда:

РЕЗУЛЬТАТ:

Сумарна оцінка по продукту А дорівнює

0.67 х 40% + 0,33 х 50% = 26,8% + 16,5% = 43,3%,
Сумарна оцінка по продукту Б дорівнює

0.67 х 90% + 0,33 х 20% = 60,3% + 6,6% = 66,9%.


Слайд 85
Текст слайда:

Менеджер - головна особа в перспективному плануванні

Якщо прогнозування - науково-дослідна робота, її результати можна порівняти з прожектором, який висвітлює основні риси майбутнього, то планування - приватний вид прийняття рішень.

Саме він несе відповідальність за долю фірми, і саме на своє знання справи, на свою інтуїцію він повинен покладатися при прийнятті рішень в стратегічному менеджменті


Слайд 86
Текст слайда:

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


Что такое findslide.ru?

FindSlide.ru - это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть